Internationale handel

Internationale handel is de kurk waar transport op drijft. Cox Ten Bruggencate staat handelspartijen en hun verzekeraars bij in de behandeling van geschillen die daaruit kunnen voortvloeien. Ook adviseren wij over handelscontracten, met het oog op het voorkomen van dergelijke geschillen.

Lees meer
 

Bij een internationale koop worden afspraken gemaakt over onder meer de kwaliteit van de verhandelde goederen, de prijs, het transport, de levering, overgang van risico en de wijze van betalen. Over al deze aspecten kunnen geschillen ontstaan. Daarbij bevindt de handelspartner zich doorgaans in een (ver) buitenland en zijn met de contracten niet zelden grote bedragen gemoeid.

Handelszaken vereisen daarom niet alleen inzicht in de gemaakte en in gebruikelijke afspraken, maar ook kennis van internationaal privaatrechtelijke aspecten als rechterlijke bevoegdheid, arbitrage en het op een koop of op verhandelende goederen toepasselijke recht. Bij het adviseren over contracten en het behandelen van geschillen staat – juist ook bij internationale handel – de praktische toepassing van die kennis voorop.