Algemene Voorwaarden

 1. Cox Ten Bruggencate Advocaten (“Cox Ten Bruggencate”) is een maatschap van alleen besloten vennootschappen (“de Maten”), en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34369486. In de dagelijkse praktijk wordt met de term ‘partner’ doorgaans de bestuurder van een Maat aangeduid; benadrukt zij dat die persoon geen Maat van Cox Ten Bruggencate is.
 2. Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Cox Ten Bruggencate. Alle opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Cox Ten Bruggencate.
 3. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Cox Ten Bruggencate kan zich bij de uitvoering van opdrachten laten bijstaan door andere dienstverleners en zal bij het inschakelen van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtgever machtigt Cox Ten Bruggencate om eventuele door deze derden bedongen aansprakelijkheids- en andere beperkingen namens hem te aanvaarden. Cox Ten Bruggencate is niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten en tekortkomingen van deze derden.
 5. Iedere aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, van Cox Ten Bruggencate en alle anderen ten behoeve van wie deze algemene voorwaarden zijn bedongen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Cox Ten Bruggencate afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook krachtens bedoelde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de gecumuleerde aansprakelijkheid in totaal beperkt tot het door Cox Ten Bruggencate in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 50.000,-.
 6. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Cox Ten Bruggencate zijn ingediend binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, en in ieder geval vijf jaar na verzending van de laatste declaratie in de betreffende kwestie.
 7. De opdrachtgever is gehouden Cox Ten Bruggencate te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, ingeschakelde dienstverleners daaronder begrepen, en aan Cox Ten Bruggencate de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 8. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Cox Ten Bruggencate is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Cox Ten Bruggencate werkzaam zijn of waren, de Maten en hun bestuurders, en ex-Maten en hun bestuurders.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar stukken die van de opdrachtgever afkomstig zijn verwijzen wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.

General Terms and Conditions Cox Ten Bruggencate Advocaten

 1. Cox Ten Bruggencate Advocaten (‘Cox Ten Bruggencate’) is a partnership (‘maatschap’) of private limited liability companies (‘besloten vennootschappen’) only (‘the Partner Companies’), and is registered with the Chamber of Commerce Amsterdam under no. 34369486. In general practice, the term ‘partner’ is generally used to refer to the director of a Partner Company. It is emphasized that such person is not a Partner to Cox Ten Bruggencate.
 2. All activities are performed pursuant to an agreement for the provision of professional services (‘overeenkomst van opdracht’) with Cox Ten Bruggencate. All instructions, including those directed to a particular person, shall, to the exclusion of the articles 7:404 and 7:407(2) of the Dutch Civil Code, be considered to have been exclusively given to and accepted and carried out by Cox Ten Bruggencate.
 3. Services are provided exclusively for the benefit of the client. Third parties cannot derive any rights from the work performed and from the ensuing results.
 4. Cox Ten Bruggencate may have other service providers assist her in carrying out instructions, and shall exercise due diligence when engaging the services of such third parties. The client authorizes Cox Ten Bruggencate to accept any limitations of liability and other limitations that may be stipulated by such third parties. Cox Ten Bruggencate shall not be liable for any faults or shortcomings on the part of such third parties.
 5. Any liability, based on whichever legal ground, on the part of Cox Ten Bruggencate and all others for whose benefit these General Terms and Conditions have been stipulated shall be limited to the amount that is paid out in the matter concerned under the professional liability insurance taken out by Cox Ten Bruggencate, increased by the amount of the deductible. If, for whatever reason, no payment is made under the said insurance, the cumulative liability shall be limited in total to the amount of the fees charged by Cox Ten Bruggencate in connection with the instructions concerned, with a maximum of € 50,000.
 6. Any claims of the client shall become extinct if these claims have not been submitted by reasoned notice in writing to Cox Ten Bruggencate within three months commencing the day the client was aware, or could reasonably have been aware, of the facts on which his claim is based, and anyway five years after the last invoice in the matter concerned was sent.
 7. The client shall be obliged to indemnify Cox Ten Bruggencate against and hold her harmless from any claims by third parties, including other service providers engaged, and to compensate Cox Ten Bruggencate for the reasonable costs of defending such claims.
 8. The legal relationship between clients and Cox Ten Bruggencate is governed exclusively by Dutch law. Any disputes shall be settled exclusively by the competent court in Amsterdam.
 9. These General Terms and Conditions are also stipulated for the benefit of all those who work or have worked, whether or not under an employment contract, for Cox Ten Bruggencate, of the Partner Companies (as mentioned above) and their directors, and former Partner Companies and their directors.
 10. These General Terms and Conditions shall also apply to supplemental and further instructions. Applicability of general terms and conditions referred to in documents originating from the client is hereby expressly rejected.
 11. These General Terms and Conditions have been drawn up in Dutch and translated into English. In the event of any discrepancy between the Dutch text and the English translation of it, the Dutch text shall be decisive.